Prosjekterende arbeidsmåte.

Prosjektarbeid er en viktig arbeidsmetode innenfor Reggio Emilia filosofien. Dette innebærer at den overordnede pedagogiske tanken er å la barnas ideer, interesser, tanker og nysgjerrighet vise vei for læring. Framdriften i prosjektene baseres på observasjon av barnas uttrykk (i vid forstand), dokumentasjon og pedagogisk dokumentasjon. 

Det å ta tak i barns interesse og finne ut hva de ønsker å forske mer på er i samsvar med våre tanker om at vi ser på hvert barn som sosialt, unikt, kompetent og utforskende. Alle er forskjellig og har forskjellige behov. Å jobbe prosjekterende er med på å gi barn medvirkning, innvirkning på egen hverdag og egen læring i barnehagen slik rammeplanen og FNs barnekonvensjon sier at barn har rett til.

I et prosjektarbeid er fokuset rettet mot barnas aktive deltakelse i framdrift, problemstillinger og læringsmål. De deltar også aktivt i refleksjoner underveis og i etterkant. Personalets rolle er å være undrende og undersøkende sammen med barna. De kan også, ut fra egne erfaringer og barnas signaler, legge ut spor som fører prosjektet videre. Et spor kan ha form av spørsmål, bilder, turer, materiell, forestillinger som gir barna inspirasjon til å forske, tolke og utvikle sin kompetanse på et område de er opptatt av. Dette er ikke en enkel måte å arbeide på. Det krever stor tålmodighet, og de voksne må hele tiden øve seg på å få øye på hva barna egentlig prøver å forstå, og hvilke strategier de tar i bruk for å undersøke og lære seg noe. En forutsetning for en prosjekterende arbeidsmåte er aktive voksne som legger til rette for intelligente situasjoner og mulighet for fordypning.